فعالیت ها

لیست سرویس های ما به شرح زیر است
تیرآهن

تیرآهن

جک و قالب

جک و قالب

میلگرد

میلگرد

پروژه فلزی

پروژه فلزی

لوله و بست

لوله و بست

پل و سوله

پل و سوله

گروه ما

مدیران گروه
گنجی
گنجی
09124530237
قمشلو
قمشلو
09124951175

آخرین اخبار